Αρνητική η γνωμοδότηση του Δ.Σ. Νέας Ζίχνης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

(Φωτογραφία αρχείου)

Να διατυπώσει γνώμη για το έργο µε τίτλο: «∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φακέλου ΜΠΕ, µέσω ΗΜΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου ‘Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 26,989MW,της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2204759324, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεµαχίου ‘Νέα Ζίχνη 2’, ‘Νέα Ζίχνη3’, ‘Νέα Ζίχνη4’, της κοινότητας Σφελινού, ∆.Ε. Νέας Ζίχνης, ∆ήµου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών (υποκατηγορία Α2-Οµάδα 10η: Ανανεώσιµες πήγες ενέργειας, µε Α/Α 02)», κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του, την περασμένη Τρίτη 29 Νοεμβρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά, αποφάσισε και γνωµοδοτεί αρνητικά επί του περιεχοµένου του φακέλου της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου ‘Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 26,989MW,της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2204759324, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεµαχίου ‘Νέα Ζίχνη 2’, ‘Νέα Ζίχνη3’, ‘Νέα Ζίχνη4’, της κοινότητας Σφελινού, ∆.Ε. Νέας Ζίχνης, ∆ήµου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Στεφανόπουλος Ι. δήλωσε «παρών» στην απόφαση αυτή.

Κοινοποίηση