Πόσα χρήματα παίρνουν οι ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ των Σερρών για αποκατάσταση ζημιών- Αναλυτικά η κατανομή


Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000€) από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικ. έτους 2022, ειδικός φορέας 1029-204-0000000, ΑΛΕ 2310803004, Πρόγραμμα «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β.», για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.).

Η αναλυτική κατανομή σε ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της περιφερειακής ενότητας Σερρών έχει ως εξής:
ΓΟΕΒ Πεδιάδας Σερρών: 285.000€
ΤΟΕΒ Αλιστράτης: 12.000€
ΤΟΕΒ 1ου Αρδ. Δικτ. Πεδ. Σερρών (Ηράκλειας): 25.000€
ΤΟΕΒ 3ου Αρδ. Δικτ. Πεδ. Σερρών (Σιδηροκάστρου): 24.000€
ΤΟΕΒ Επαρχίας Φυλλίδας: 72.000€
ΤΟΕΒ Δυτικής Διώρυγας Πεδ. Σερρών: 25.000€
ΤΟΕΒ Νεοχωρίου-Μονόβρυσης: 22.000€
ΤΟΕΒ Νέου Σκοπού: 40.000€
ΤΟΕΒ Αγ. Ιωάννη: 50.000€
ΤΟΕΒ Ψυχικού-Πεθελινού: 160.000€

Κοινοποίηση