Με επιτυχία η ημερίδα του Αναπτυξιακού ΟΤΑ Μαγνησίας- Μεγάλο ενδιαφέρον για το σύστημα ορθής διαχείρισης κενών συσκευασιών αγροχημικών του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

(Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας Δημήτρης Χύτας ήταν ένας εκ των ομιλητών της ημερίδας)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) ημερίδα στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176 στο Βόλο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε παρουσίαση των προβλημάτων από τα αγροτικά απόβλητα (μέσα από πολύχρονη έρευνα του ΠΑΝΔΟΙΚΟ), παρουσιάστηκαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η διαχείριση τους στον αγρό, υφιστάμενες εφαρμογές συστημάτων ορθής διαχείρισης κενών συσκευασιών αγροχημικών και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές στην καλλιέργεια και μετασυλλεκτική μεταχείριση αγροτικών προϊόντων.

Ένα από τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα ήταν και αυτό που αφορά στο σύστημα ορθής διαχείρισης κενών συσκευασιών αγροχημικών, με ομιλητή τον Πρόεδρο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Νιγρίτας Δημήτρη Χύτα.

Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 «Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Μαγνησία και της Σποράδες που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε. Ο κεντρικός στόχος του παρόντος σχεδίου είναι να έρθει, σε συνέργεια με τα όσα έχει κάνει το ΥΠΑΑΤ μέσα από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος και την εκπαίδευση των αγροτών στην χρήση συσκευασιών φυτοφαρμάκων, και να συμβάλει στην μείωση αυτού του χρόνιου προβλήματος, με μεγάλες διαστάσεις, που αποτελεί κύρια αιτία ρύπανσης εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στα αγροτικά οικοσυστήματα, με σοβαρές επιπτώσεις στην ισορροπία του αγροτικού περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας (αγροτών και καταναλωτών) και της βιοποικιλότητας και αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη/ταφή/καύση των κενών (και μη) συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Ειδικότερα:
1. Το σχέδιο στοχεύει στην οργάνωση και εφαρμογή ενός διατοπικού σχεδίου σε ΟΤΔ με ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα και επομένως αγροτικές περιοχές επιβαρυμένες με φυτοφάρμακα, με σκοπό τον ουσιαστικό περιορισμό ή εξάλειψη της ρύπανσης από κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων. Η εφαρμογή του θα γίνει σε περιοχές που δεν εφαρμόστηκε ή είχε μικρή εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα τα προηγούμενα έτη.
2. Το σχέδιο περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:
α) Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, υλικού προβολής. δημιουργία μέσων προβολής
β) Ανάλυση της διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης προς τους χρήστες – εμπλεκόμενους (stakeholders) στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων.
γ) Σχέδιο δράσης συγκέντρωσης και διαχείρισης των κενών (και μη) συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση και το άδειασμα του περιεχομένου τους, με ευθύνη των ΟΤΔ εταίρων του προγράμματος.

Η στρατηγική του παρόντος Σχεδίου Δράσης εστιάζει:
– Στην ενθάρρυνση Ομάδων Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ) επιβαρυμένων με φυτοφάρμακα αγροτικών περιοχών για υιοθέτηση ενός σχεδίου διαχείρισης των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό την εξάλειψη αυτής της πηγής ρύπανσης.
– Στην ορθή διαχείριση – ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία θα προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία
– Στην αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης συσκευασιών και η διαχείριση – ασφαλής διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.
– Στην ευαισθητοποίηση των αγροτών και των άλλων χρηστών – εμπλεκόμενων (stakeholders) στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων ώστε να παύσει η απόρριψη/ταφή/καύση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
– Στη μεταφορά και αναπαραγωγή του συγκεκριμένου παραδείγματος σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας μέσα από την εφαρμογή σχεδίου δράσης στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος.
– Στην υποστήριξη υλοποίησης επενδύσεων για συστήματα και μονάδες διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Στο διατοπικό σχέδιο ως εταίροι συμμετέχουν οι παρακάτω Αναπτυξιακές Εταιρίες (Ο.Τ.Δ):
– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας ΑΕ (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.)
– Τριχωνίδα Α.Ε Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
– Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε

Κοινοποίηση