Ο Δήμος Νέας Ζίχνης προσλαμβάνει 5 άτομα- Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις


Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες, ενώ οι ειδικότητες είναι οι εξής:
• 1 άτομο στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου Γ΄ ή C κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
• 2 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ισοπεδωτή)
• 2 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 13-02-2023.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης (www.dimos-neaszixnis.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική πύλη  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική πύλη  Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Κοινοποίηση