2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα Προγράμματος LEADER/CLLD (Βίντεο)


Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. καλεί τους δημόσιους φορείς (ΟΤΑ, Λοιπούς φορείς του Δημοσίου, Συλλόγους, Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Φορείς κλπ) να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 (CLLD/LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:
• Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
• Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr /RDIIS) έως τη Δευτέρα 30-6-2023.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κα Τριανταφύλλου Ελένη, ο κ. Ανοιξιάδης Νικόλαος και ο κ. Τοπτσής Χρήστος τηλέφωνο 23210 64402-3, e-mail: [email protected].

Κοινοποίηση