Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών: Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων- «Άνοιξε» η πλατφόρμα


Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072612 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» θα υλοποιήσει δύο προγράμματα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν εργαζόμενους όλων των κλάδων της οικονομίας τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 18-64 ετών προερχόμενοι από όλους τους δήμους του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

Τα προγράμματα κατάρτισης:
 Έχουν διάρκεια 80 ώρες
 Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες
 Συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.
 Οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ekt.aneser.gr/. Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30.04.2023 και ώρα 15:00.

Κοινοποίηση