κ.κ. Θεολόγος: Η Ι.Μ Σερρών ανακαλεί το αίτημα προς το ΤΕΘΑ

«Η τοπική εκκλησία κάνει την υπέρβαση και ανακαλεί το αίτημα προς το ΤΕΘΑ» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος με ανακοίνωση που εξέδωσε και με δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με την παραχώρηση 8 στρεμμάτων και δύο κτιρίων του πρώην στρατοπέδου «Παπαλουκά». Ο κ.κ. Θεολόγος ανέφερε ότι το αίτημα από πλευράς της Μητρόπολης κατατέθηκε πριν από πέντε χρόνια για τη δημιουργία παιδικού σταθμού.

Ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης απευθύνει έκκληση στους παράγοντες, στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την Κυβέρνηση να δοθεί μια ρεαλιστική διέξοδο και λύση στο δίκαιο αίτημα του Σερραϊκού λαού.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης

“Ώς Επίσκοπος καί πνευματικός πατέρας τού τόπου διαπιστώνοντας ότι ή δημιουργουμένη κατάστασις, έξαιτίας της είσέτι υφισταμένης έκκρεμότητος περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο πρώην στρατοπέδων (Εμμ. Παπά καί Παπαλουκα) στην πόλη των Σερρών δημιουργεί έντάσεις καί ούσιαστικώς άδυνατίζει τόν κοινό άγώνα ώστε νά λήξει τό συντομότερον μέ μεθοδικές κινήσεις ή χρονίζουσα άπό δεκαετίες αύτή έκκρεμότης, έπ ώφελεία πάντοτε του Σερραικου λαο , μετά άπό προσευχή καί βαθειά περίσκεψη, ύπερβαίνοντας μακροθύμως την άπορία για τήν αρχική άπό άλλους παράγοντες «θερμόαιμη» διαχείριση του θέματος, καθιστούμε γνωστόν ότι:

Η Ιερά Μητρόπολις Σερρών καί Νιγρίτης εύχαριστεΐ έγκαρδίως καί δικαίως τίς άρμόδιες ύπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμύνης {ΤΕΘΑ) γιά τήν ουσιαστική καί θετική άνταπόκριση στό αίτημα τής τοπικής μας Εκκλησίας γιά κατά χρήση παραχώρηση δύο έγκαταλελειμμένων κτιρίων στό πρ. Στρατόπεδο Παπαλουκα Σερρών γιά τήν δημιουργία, μέ δαπάνες τής τοπικής μας Εκκλησίας, παιδικού σταθμού. Αυτό το όραμα για την Εκκλησία μας παραμένει πάντοτε επίκαιρο και υπομνηστικό του χρέους της.

Επειδή έπιθυμεΐ διακαώς νά ένισχύσει, ήθικώς καί μέ οίονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο χρειασθή , τόν δίκαιο άγώνα πού γιά δύο καί πλέον δεκαετίες διεξαγάγουν φιλοτίμως οι κατά καιρούς δημοτικές αρχές του τόπου μας, τι οποίες και συγχαίρουμε, προτίθεται νά άνακαλέσει τό ώς είρηται αίτημα της πρός τό ΥΠΕΘΑ, παρά τό γεγονός ότι ήδη έχει στά χέρια της πρός υπογραφή τήν σχετική σύμβαση γιά τήν ολοκλήρωση τη παραχωρήσεως.

Συντάσσεται ανεπιφυλάκτως με την εύλογη επιθυμία, των τοπικών αρχόντων, των θεσμικών παραγόντων και του Σερραϊκού λαού, πού άποτελεί τό ποίμνιο τής τοπικής μας Έκκλησίας πρός τούς άρμοδίους φορείς τού ΥΠΕΘΑ γιά εξεύρεση σέ σύντομο χρονικό διάστημα ειρηνικής, λειτουργικής, ρεαλιστικής και συννόμου λύσεως στο ταλανίζον αύτό θέμα .Ή πόλις των Σερρών έχει άνάγκη άπό επιπλέον χώρους πρασίνου,άθλήσεως, ψυχαγωγίας,(λ.χ.άνοικτό θέατρο),ξεκούρασης,πολιτισμού(λ.χ. άρχαιολογικό καί νεώτερο Μουσείο ) καί άνθρωπιάς(δομές φιλανθρωπίας καί εκπαίδευσης ) .Πρός τούτο απαιτείται σύμπνοια , ενότητα,σωστός σχεδιασμός .Ή Εκκλησία μας , ώς προκύπτει καί άπό τήν παραπάνω ένέργειά της ,έμπρακτα έπιθυμεΐ νά βοηθήσει.

Άπευθύνει θερμή έκκληση πρός τούς παράγοντες, τήν ηγεσία τού ΥΠΕΘΑ καί τήν Κυβέρνηση νά δουν μέ τήν μεγίστη δυνατή κατανόηση καί μέ θετική οπωσδήποτε διάθεση τό άνωτέρω δίκαιο αίτημα τού Σερραικού λαού, καί νά δώσουν, σέ συνεννόηση μέ τούς τοπικούς παράγοντες καί χωρίς άνώφελες άντεγκλήσεις σύντομα τήν άρμόζουσα καί ρεαλιστική διέξοδο καί λύση. Οί Σέρρες θά τούς εύγνωμονούν.

Κοινοποίηση