Δήμος Εμ. Παππά: Ξεκινούν οι αιτήσεις των πωλητών για την εμποροπανήγυρη της Τούμπας- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

(Φωτογραφία αρχείου)

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 92/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά (ΑΔΑ: 9Π4ΓΩΡΩ-ΕΤ2) «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά», μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στο θρησκευτικό πανηγύρι της Κοινότητας Τούμπας που διοργανώνεται από 02-6-2023 έως 06-6-2023 με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές η θρησκευτικά πανηγύρια.
2. Άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.
3. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο η πλανόδιο εμπόριο.
4. Άδεις χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 22/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρες από 08:00πμ έως 14:00μμ.
Στην εμποροπανήγυρη συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίδονται ως εξής:
α) σε ποσοστό 75% σε πωλητές που είναι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
β) 10% σε κατόχους άδειας παραγωγού η επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος στους κατόχους άδειας στάσιμου η πλανόδιου εμπορίου.
δ) 5% των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής: (Ενδεικτικά παραθέτονται τα εξής):

1. Άνθη, φυτά, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, είδη βιβλιοπωλείου, είδη λαϊκής τέχνης, μουσικών οργάνων, φο μπιζού, μικροεργαλεία, διάφορα χαρτικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης- υαλικά, είδη καλλυντικών και αξεσουάρ, εκκλησιαστικά είδη, παραδοσιακά προϊόντα, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, ξηροί καρποί, ποπ κορν, μαλλί της γριάς, καλαμπόκια και λοιπά παρεμφερή.
Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία μπυραριών, αναψυκτηρίων, καντινών και άλλων συναφών καταστημάτων.

2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281).

3. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων.
Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2840).
Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.

4. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).
Επίσης, όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, εφόσον διαθέτουν επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη της συγκεκριμένης αγοράς.
Η ισχύς των εγκρίσεων θα είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση προς το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για τη συμμετοχή (η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου (ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ), είναι τα παρακάτω:
1 α) άδεια υπαίθριου εμπορίου η τη βεβαίωση δραστηριοποίησης.
2. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
3. Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους. (υποβάλλεται μετά την ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα).

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης έγκρισης συμμετοχής είναι η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων στο θρησκευτικό πανηγύρι, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Εμμανουήλ Παππά, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και πρέπει είναι διαθέσιμη από τους πωλητές ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.

Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής στο Ταμείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά έως 22-06-2023 η με ταχυδρομική επιταγή (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, η μη προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής συνεπάγεται και μη συμμετοχή στο θρησκευτικό πανηγύρι.

Η χρέωση της κάθε διαθέσιμης θέσης είναι 15,00€ ανά τρεχούμενο μέτρο από την οικία του Βασιλειάδη Παναγιώτη και το βενζινάδικο της Τσαρούχα Μαρίας έως την ιερά μονή Αγίας Τριάδας δεξιά και αριστερά του δρόμου και 5,00€ από την κεντρική πλατεία έως το παντοπωλείο του Σφελινιώτη Γεώργιου, εκτός από τις δυο πρώτες θέσεις δεξιά του δρόμου που η χρέωση θα είναι 10,00€, σύμφωνα με την αρίθ. 31/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Για την κατανομή των θέσεων (αριθμητικά) που θα καταλάβει κάθε πωλητής στο πανηγύρι θα διενεργηθεί κλήρωση, μετά την έγκριση συμμετοχής. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων).

Η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο κτίριο του Δημαρχείου που βρίσκεται στο Χρυσό Σερρών, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου κατόπιν εξουσιοδότησης, ή μπορούν να αποσταλούν τα ανωτέρω έγγραφα με εταιρεία ταχυμεταφορών στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – 62046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ
ή στο Email: [email protected].
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321352621.

Κοινοποίηση