ΑΝΕΣΕΡ- LEADER: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Ιδιωτικών Έργων προς χρηματοδότηση


Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Επισημαίνεται, ότι η ημερομηνία αυτή αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΕΣΕΡ, αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης όπως αυτά περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 1 & 4 του Παραρτήματος ΙΙ-1: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύνανται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Μεραρχίας 67, 1ος όροφος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected].

Κοινοποίηση