Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Ν. Σουλίου Δήμου Εμ. Παππά»


Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα εντάσσεται το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Προϋπολογισμός έργου 1.522.000€

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση μέσω αντικατάστασης πεπαλαιωμένων αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού του Νέου Σουλίου, που τροφοδοτείται από τις υφιστάμενες Δεξαμενές Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5, καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων αεροβαλβίδων, δικλίδων και εκκένωσης, όπως και των απαιτούμενων πυροσβεστικών κρουνών. Το συνολικό μήκος των προς αντικατάσταση αγωγών ανέρχεται στα 25.900 μέτρα.

Οι υφιστάμενοι πεπαλαιωμένοι και ανεπαρκείς αγωγοί θα αντικατασταθούν με νέους, οι οποίοι θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονομαστικής αντοχής σε πίεση (PN) 10 atm και ονομαστικών διαμέτρων (DN) 63, 90, 110 και 140 mm.

Κοινοποίηση