Σε ποιους έστειλε εξώδικο ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας για τον κίνδυνο απένταξης του έργου του από το ΠΑΑ και ποιους «δείχνει» ως υπεύθυνους


Συνεχίζεται ο σάλος που έχει προκαλέσει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Infonews24, σχετικά με τον κίνδυνο απένταξης έργων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Συγκεκριμένα, στις 9 Απριλίου 2021, το Infonews24 αποκάλυψε το έγγραφο «φωτιά» της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, που είναι στην ουσία τα «αυτιά και τα μάτια» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, απέστειλε στις 30 Μαρτίου 2021 προς τον Υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου και υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, «κρούοντας τον κώδωνα» και τονίζοντας πως προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης της δυνατότητας παράτασης του χρονικού ορίου για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των ενταγμένων πράξεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη υλοποίησης σημαντικών έργων και η απώλεια πολύτιμων κοινοτικών πόρων για τη χώρα μας.

Στις 12 Απριλίου, 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Σερραίου βουλευτή Λευτέρη Αβραμάκη, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέροντας τις αποκαλύψεις του Infonews24 και θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης.

Χθες, 13 Απριλίου, εξώδικο με συγκεκριμένους αποδέκτες έστειλε χθες ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας, καθώς μεταξύ των έργων είναι και το εγγειοβελτιωτικό της Νιγρίτας.

Το εξώδικο εστάλη προς τον Διευθυντή Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Αθανάσιο Πετρόγιαννη και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, στους οποίους επιρρίπτει ευθέως ευθύνες για την τυχόν απένταξη του έργου.

Παράλληλα, ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας εκφράζει τις διαμαρτυρίες του και τους καλούν να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες, άλλως δηλώνει ότι, αν αδιαφορήσουν, θα αναγκαστούν να προβούν στα νόμιμα δικαιώματά του.

Το πλήρες κείμενο του εξωδίκου έχει ως εξής:
«Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4686/2-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΛΕ4653ΠΓ- 9Ο8) Απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφασίστηκε η Ένταξη της Πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011462842 στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 6.467.461,02 ευρώ.
Με την ίδια απόφαση δικαιούχος της Πράξης ορίστηκε η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ανέλαβε την τήρηση των υποχρεώσεων της Πράξης. Μεταξύ των υποχρεώσεων που ανέλαβε ήταν και να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. Η δε ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης.
Επειδή έχουν ήδη παρέλθει 18 μήνες από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ένταξης και δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης.
Επειδή η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν θα καταστεί δυνατή ούτε στο πλαίσιο 6μηνης παράτασης, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 718/30-03-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Π. Πυριοβολή.
Επειδή παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πράξης, αφού μέχρι σήμερα, 22 σχεδόν μήνες μετά την ένταξή της, ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλλει τα τεύχη δημοπράτησης.
Επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απένταξης του εν λόγω έργου, τον οποίο επισημαίνει και ο Διευθυντής της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Στουρνάρας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1500/338083/2-12-2020 έγγραφό του, με το οποίο ζητάει επίσπευση των διαδικασιών λόγω σημαντικών υπερβάσεων στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποέργων.
Επειδή για τον Οργανισμό μας η υλοποίηση του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» αποτελεί άμεση προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανάγκης εξορθολογισμού της χρήσης των υδάτινων πόρων, εξοικονόμησης σε ποσοστό 50% της χρήσης νερού και κατ’ επέκταση μείωσης του κόστους παραγωγής, όπως προκύπτει από τη μελέτη που υποβλήθηκε στο στάδιο υποβολής της πρότασης.
Επειδή ως φορέας λειτουργίας του έργου ευλόγως και δικαίως αγωνιούμε για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίησή του, καθώς πέραν της καθυστέρησης έναρξης χρήσης του έργου το οποίο είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά επωφελές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απένταξης.
Επειδή λοιπόν από την αδικαιολόγητη καθυστέρησή σας υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απένταξης του εν λόγω έργου και απώλειας πολύτιμων κοινοτικών πόρων για τη χώρα μας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ και σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ, όπως άμεσα προβείτε στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες, άλλως σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, αν αδιαφορήσετε, θα αναγκαστούμε να προβούμε στα νόμιμα δικαιώματά μας.
Με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα σ’ αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσης».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •